Архива

Archive for the ‘Штиво за наставнике’ Category

Како писати записник

Записнике са састанка тима, ученичког парламента, удружења или било какве друге формалне или неформалне групације требало би да има одређене формалне и садржинске целине. По правилу, записник садржи податке:

 • датум и место састанка
 • број присутних / имена одсутних (за састанке незваничних организационих целина и многобројних званичних пожељно је имати посебан евиденциони лист о присутнима са подацима о њима);
 • дневни реду по тачкама за текући састанак, а прва тачка је увек усвајање записника са претходног састанка;
 • председавајући састанка и избор записничара за текући састанак (ако није унапред утврђен записничар на дужи период);
 • усвајање записника са претходног састанка, његово допуњавање уколико се сви присутни сложе са допунама и примедбама;
 • извештај о пословима и акцијама договореним на претходном састанку, које су  посебно издвојене на претходном састанку и налазе се у записнику као закључци или одлуке;
 • важни коментари, дискусије, образложења и предлози присутних по тачкама дневног реда и за текућа питања, као и оне за које сами дискутанти кажу да желе да уђе у записник;
 • уколико је у питању састанак званичних органа и већа, комисија, наводе се и резултати гласања, износи одлука о финансијским улагањима или друге одлуке које касније постају правоснажна основа за делање по одлуци, а на основу извода из записника (рецимо одлуке о чланарини, заступницима, висини хонорара, променама неког правилника или члана и слично);
 • на крају записника издвајају се закључци, односно најважније одлуке са утврђеним терминима и задужењима за њихову реализацију;
 • време почетка и завршетка састанка и потпис записничара.

Записник се пише током састанка и сређује непосредно након састанка. Може се одмах након сређивања проследити члановима на увид члановима како би били спремни за усвајање на следећем састанку. Тек кад је записник усвојен, даје се на оверу руководству/ органу управљања.

Модел записника стручног тима у школи: Zapisnik_model

zapisnik

Шта садржи извештај

Писани извештају подносе се, махом, о раду за одређени временски период, али можемо га писати и по завршеном послу, тј. пројекту и предати налогодавцу тог посла. Писане извештаје подносе сви званични органи, већа, активи, тимови, комисије, организације… Извештај се пише увек на основу плана и записника, али никада није само пуки попис и статистика. Извештај  садржи:

 • у самом наслову име органа/ тела/ тима… и период или тему о којој се извештај подноси;
 • број или имена чланова / сарадника укључених у акције, и број састанака у одређеном временском периоду који обухвата извештај;
 •  списак и опис активности које су предложене и спроведене, али и оних које нису спроведене, са разлозима због којих нису остварене, временску динамику тих активности;
 • процену известиоца о успешности / неуспешности рада / активности;
 • анализу рада / и предлог мера побољшања рада;
 • краћи нацрт за будући рад односно предлоге за даље напредовање;
 • место, датум писања извештаја;
 • потпис и функцију известиоца.

Да би извештај постао званичан документ треба да се са њиме сложе сви учесници и да се усвоји гласањем.

izvestaj

Буди на мрежи

Не плашите се да ће вам рачунар убрзати раст диоптрије! Књиге на интернету или преузете с интернета увек можете повећати или зумирати.

Ivic, Pesikan, Antic – Aktivno ucenje

SarlSenjobos-Istorija_savremene_obrazovanosti

Sigurnost djece na internetu

Граматоломија, Душанка Вујовић (преузимање)

Virtueln_detinjstvo

Категорије:Дигиталне књиге

Иновације у настави

5. децембра 2010. 2 коментара

Младен Вилотијевић, Иновације у настави,

Врање, Учитељски факултет, 2008.

Књига Младена и Наде Вилотијевић, у издању Учитељског факултета у Врању, универзитета у Нишу, садржи језгровит опис иновативних типова наставе и метода: развијајућа настава, искуствена и витагена настава, пројектна настава, модуларна настава, хеуристичка, настава на даљину, смисаона вербална настава, компјутерско-информативна настава, претичућа, продуктивна настава, личносно усмерена настава, тимска настава, микро-настава.

Сваки од типова наставе праћен је библиографијом, уз неке су приложени и примери. С примерима или не, опис сваког од ових иновативних типова наставе, може бити подстицајан за наставнике да се и сами препознају, уколико користе неке од метода, или окушају, уколико их не користе, а чине им се примењиви.